Barion Pixel

DesignAkadémia

Felnőttképzési szerződés

Felnőttképzési szerződés

amely létrejött egyrészről:

DesignAkadémia Bt. – Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004333, Székhely: 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 7., Adószám: 25021893-1-19, Cégjegyzékszám: 19-06-509488, Telefon: +36 20 454 8486, E-mail: info@designakademia.humint képző (továbbiakban Képző, Szolgáltató vagy Szervező),

másrészről:

a DesignAkadémia online kreatív tanfolyamán/tanfolyamain résztvevő hallgató (továbbiakban Hallgató, Résztvevő vagy Fogyasztó) között

az alábbi feltételek szerint:

1. A képzés helye, időtartama, ütemezése:

A képzés ütemezése: a tananyag feldolgozása a Résztvevő önálló beosztása szerint

Az elméleti és gyakorlati képzés helye:interneten, az e-oktatóteremben
A képzés időtartama:nincs időhöz kötve

2.  A képzésen való részvétel feltételei, a Résztvevő kötelezettségei:

  • A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező engedélyével lehetséges. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szervezőnek ötmillió forint kártérítést köteles fizetni.
  • Résztvevő beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a tanfolyam(ok) során készített munkáit és az online felületen vagy e-mailben írt hozzászólásait Szervező a marketinganyagaiban felhasználja, Hallgató nevének feltüntetésével.
  • A Résztvevő felelőssége 5 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Képző nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, a Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért. 

3. A Képző feladatai és kötelezettségei:

  • Szervező biztosítja a képzéshez szükséges oktató anyagokhoz való hozzáférést Hallgató számára.
  • Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Hallgató által a tanfolyam során, a gyakorlati és további munkáiban felhasznált szoftverekért, képi- vagy írásos anyagokért, grafikákért és egyéb tartalmakért, elektronikus fájlokért.
  • Szervező fenntartja a jogot a hallgatók tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak saját marketinganyagaiban való közlésére. Hallgató ezt elfogadja és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

4.  Mellékletek

A Résztvevő által kitöltött jelentkezési lap a szerződés mellékletét képezi.

5. 

Jelen szerződés pontjait a felek közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták.

6. 

A megrendelés (jelentkezési lap elküldése) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát, mert a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg (jelentkezési űrlap elküldése), valamint a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A szerződés a jelentkezési űrlap kitöltésével és a Jelentkezés gombra való kattintással jön létre és a DesignAkadémia Bt.-vel (8200 Veszprém, Kossuth u. 7., adószám: 25021893-1-19, cégjegyzékszám: 19-06-509488) köttetik meg.

7. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.